top of page

תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר PICKK (להלן: "האתר")

מטרת תנאי שימוש (להלן:"תנאי השימוש") הינה להבהיר ולהסדיר את היחסים בין חברת פיק תיירות בע"מ שהינה הבעלים והמפעילה של האתר (להלן:"החברה") לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר (להלן:"המשתמש"). אנא קרא את התנאים בעיון שכן שימוש באתר ובשירותיו כפופים לתנאים המפורטים להלן ולאמור בכל דין.

השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ועצם השימוש מהווה הסכמה לתנאיו. כל האמור בתנאים לעיל ולהלן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד. 

במידה ואינך מסכים לתנאים אלו אנא הפסק את השימוש באתר זה.

בשימושך ובהרשמתך לאתר זה הנך מאשר בזאת שקראת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והנך מסכים באופן מלא לכל תנאי השימוש באתר וכי תפעל לפי התנאים המפורטים בתנאי השימוש. 

במידה ואינך מסכים לתנאים אלו אנא הפסק את השימוש באתר זה.

 

האתר

האתר PICKK.CO (להלן האתר) פועל כפלטפורמה המתווכת בין המשתמש לספקים: מדריכי סיור, ספקי טיסות, ספקי ביטוח, ספקי השכרת רכב, ספקי כרטיסי ספורט והופעות, ספקי פעילויות ושירותים אחרים (להלן: "הספקים").

האתר מאפשר רכישת פעילויות ו/או שירותים של הספקים, או מפנה לאתרים המופעלים על ידי הספקים באופן עצמאי לרכישת הפעילויות ו/או השירותים ישירות מהם.

למען הסר ספק, החברה אינה מוכרת ו/או מספקת את הפעילויות ו/או את השירותים המוצגים באתר. הפעילויות ו/או השירותים יסופקו על ידי הספקים והחברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא עבור הפעילויות ו/או השירותים של הספקים ואין לראות בחברה כמי שמוכרת ו/או מספקת את הפעילויות ו/או השירותים או כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות הזכויות המוסריות, הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו, אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר שייכים לחברה או לספקים אשר הרשו לחברה את השימוש בהם.

החברה היא הבעלים של סימניו המסחריים, הפטנטים והמדגמים של האתר בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, הדפים הכלולים באתר, המידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, דיוורים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים, תכנים ו/או כל חומר אחר הכלול בו. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהחברה ואין לעשות בו שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש.

 

היעדר אחריות

המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. המשתמש לא יעלה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המידע והפעילויות ו/או השירותים המוצעים באתר לטיבן, איכותן, דיוקם, מהימנותם, שלמותם ועדכניותם. השימוש וההסתמכות עליהם ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ולפיכך החברה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות.

החברה אינה מוכרת ו/או מספקת את הפעילויות ו/או את השירותים המוצגים באתר ומעמידה לרשות הספקים את האתר כפלטפורמה להצגת ומכירת הפעילויות ו/או השירותים שלהם. בדפי הפעילויות ו/או השירותים מופיעים הפרטים כפי שנמסרו על ידי הספקים. תמונות הפעילויות ו/או השירותים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות לבין הפעילויות ו/או השירותים הנמכרים. פרטי הפעילויות ו/או השירותים, תיאורם וכל מידע נמסרים על-ידי בתי העסק ובאחריותם. הפעילויות ו/או השירותים יסופקו על ידי הספקים והחברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא עבור הפעילויות ו/או השירותים של הספקים ואין לראות בחברה כמי שמוכרת ו/או מספקת את הפעילויות ו/או השירותים או כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.

למשתמש ידוע כי השתתפותו בפעילויות ו/או השירותים המוצגים באתר אשר מסופקים על ידי הספקים הינם על אחריותו וסיכונו הבלעדי, והנו משחרר את החברה או מי מטעמה מכל אחריות לכל אובדן, פציעה או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או רכושו בהקשר עם השתתפותו בפעילויות ו/או שירותים אלו.

כל טענה, תביעה או דרישה מצד המשתמש בגינם יופנו על ידו במישרין אל הספק, שממנו קיבל את את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי החברה.

האתר עלול להפנות לקישורים של אתרים חיצוניים של ספקים, החברה לא תישא בשום פנים ואופן באחריות למידע ולאתרים שאליהם מקשר האתר, לרבות שלמותם, מהימנותם, דיוקם או עדכניותם של כל אתר ומידע כזה. קישורים אלו מפנים לאתרים שאינם בפיקוח ושליטת החברה ולא בבעלות החברה והמשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או נזק שייגרם כתוצאה מקישור לתכנים וקישורים אלו והשימוש בהם הינם על אחריותו וסיכונו הבלעדי של המשתמש.

אין החברה ממליצה ו/או מעידה על טיב תוכנם, אמינותם, איכותם, דיוקם, עדכניותם אשר מוצגים באתרים אלו ומפצירה במשתמש לבחון אותם היטב, ולהתייחס בזהירות הנדרשת.

ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי החברה היא רשאית להסיר קישורים אלו.

המשתמש מצהיר כי לא יעלה כלפי החברה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע באתר כמידע מלא, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר כמידע מלא.

החברה לא תישא באחריות לכל תוצאה ונזק שינבע משימוש באתר ו/או בפעילויות ו/או השירותים המוצעים באתר על ידי הספקים, במישרין או בעקיפין.

החברה שומרת על פי שיקוליה הבלעדיים את הזכות בנוגע למידע המפורסם באתר, ולא תהיה עליה שום מגבלה באשר לאופי הצגתם,עריכתם והסרתם.

כמו כן, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שתנבע מהטפסים הנמצאים באתר, ככל שכאלה נמצאים, לרבות טפסי רכישה שלא התקבלו בידי החברה (מכל סיבה שהיא). השימוש בטפסים הינו על אחריות המשתמש בלבד. החברה דוחה כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, סוסים טרויאנים, תוכנות וקבצים הרסניים וכיוצ"ב אשר עלולים לגרום נזק למחשבו האישי של המשתמש ו/או למידע המאוחסן בו וכל נזק אחר שנובע משימוש באתר והמשתמש מאשר ומצהיר כי הוא אחראי באופן בלעדי לכל שימוש באתר.

החברה אינה מתחייבת שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בבטחה ובלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, בין אם באתר או בספקים שהאתר יפנה אליהם.

 

שימוש באתר ושירותים המחייבים רישום

באתר קיימים שירותים הטעונים רישום. שימוש באילו מהשירותים האמורים מחייב השלמת תהליך הרשמה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת הפרטים לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשם המשתמש. האתר יעשה שימוש בפרטי המשתמש בהתאם להסכם זה. החברה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, שלא לאפשר למשתמש להשתמש בשירות הטעון רישום או שלא לאפשר רישום לשירות כאמור.

השימוש באתר לרבות כל השירותים המוצעים בו הם באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מתחייב בזאת כי לא יפעיל כל אמצעי טכנולוגי/אלקטרוני/אוטומטי/רובוטי וכיוצ"ב לפגיעה באתר, העתקת תכנים מהאתר או הכנסתם לאתר, כל פעולה מסוג זה יהווה שימוש בניגוד לתנאי השימוש והחברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע בגינם פיצוי הולם ולהסיר תכנים אלו.

 

דיוור אלקטרוני

האתר, או מי מטעמו יפיצו, מעת לעת, באמצעות הודעות לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, דיוור ישיר, הודעות SMS, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי, בתדירות שתקבע החברה, מידע שונה, הטבות והצעות לרבות מידע פרסומי (להלן:"שירות דיוור אלקטרוני"). בעת הרשמתך לאתר ו/או ברכישת פעילויות ו/או שירותים המוצגים באתר ובהסכימך לתנאי השימוש הנך מסכים להיות מנוי על שירות רשימות הדיוור (דבר אשר ילמד על הסכמתך לקבל את המידע באמצעות דיוור אלקטרוני).

במסגרת ההרשמה לאתר ו/או ברכישת פעילויות ו/או שירותים המוצגים באתר תתבקש למסור באתר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. החברה רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה המוחלטת, שלא לספק את השירות למי מהנרשמים לו או לחדול מכל סיבה שהיא מאספקתו, בין אם למשתמש מסוים ובין אם בדרך כלל. באפשרותך לבטל את שירות הדיוור האלקטרוני באמצעות הוראה שתיתן באמצעות המייל שנשלח אליך, או על ידי שליחת מייל לכתובת: remove@pickk.co יודגש, כל בקשה לביטול שירות הדיוור האלקטרוני כאמור תתבצע תוך 14 ימי עסקים. 

 

עוגיות

האתר יהיה רשאי לעשות שימוש ב - "עוגיות" (“cookies”) לצורך יעילות ותפעול שוטף של האתר ועל מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל, ובכלל זה כדי לאבטח מידע, לאמת פרטים אודותיך, התאמת האתר לצורה בה אתה צופה, פרסום על פי העדפותיך האישיות, ואיסוף נתונים סטטיסטיים. ה"עוגיות" יכולות להכיל מידע רב ומגוון, לרבות, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, המקומות בהם גלש המשתמש, איזה דפים צפית באתר ועוד'. העוגיות יכולות לייתר את הצורך בהקלדת שם המשתמש וסיסמאות אותם בכל פעם שאתה מבקר באתר.

במידה ובאתר יופעלו עוגיות והמשתמש לא רוצה שיופעלו "עוגיות", ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן, ניטרולן ככל הנראה יגרום שהמשתמש לא יוכל להשתמש באתר בצורה מיטבית.

שימוש החברה במידע אישי

החברה תוכל לעשות שימוש במידע האישי של המשתמשים לצורכי החברה, ובכפוף למפורט להלן בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות. יחד עם זאת, שומרת החברה על זכותה להשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכל כפוף לאמור בתנאי השימוש של החברה ולאמור בכל דין.

העברת מידע לספקים ולצדדים שלישיים

החברה רשאית להעביר את נתוני המשתמש לספקים עמם עובד האתר.

במקרים של רכישות באתר של פעילויות ו/או שירותים של הספקים יועבר המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול והשלמת הפעילות ו/או השירות ושמירת הקשר עם המשתמש.

בנוסף, יתכן והחברה תבחר להעביר את נתוניהם של המשתמשים באתר לצדדים שלישיים ולמפרסמים שונים. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ונזק, ישיר או עקיף, שתנבע מפנייה של צדדים אלה אל המשתמש ו/או מכל סיבה אחרת.

המשתמש מאשר ומצהיר בזאת כי בהסכמתו לתנאי השימוש הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ומאשר את העברת המידע.

 

רישום ורכישות באתר

השימוש בשירותים המוצעים באתר זה, חלקם או כולם, ייתכן ויהיו כרוכים בתשלום מסוגים ותעריפים שונים כפי שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ויפורסמו באתר מעת לעת.

כמו כן, החברה רשאית לשנות את התעריפים, לערוך מבצעים, הנחות ולהעניק הטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

השימוש בשירותי האתר בתשלום הינם מוגבלים למשתמשים מעל גיל 18. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מעל גיל 18, וכי השימוש באתר מותר לו על-פי כל דין.

הפעילויות ו/או השירותים הנרכשים באתר מקנים זכות השתתפות אצל הספקים לשמם הם נרכשו ובהתאם לתנאים והמידע אשר הוצגו במעמד הרכישה ובכפוף לתנאי שימוש אלו. הספקים ולא החברה יספקו את הפעילויות ו/או השירותים אשר נרכשו באתר ומימושם יהיה מולם.
קיום הפעילויות ו/או השירותים עשויים להיות תלויים במספר מינימלי של רוכשים או מוגבלת במספר מקסימלי של רוכשים, הכל בהתאם לתנאים אשר הוצגו במעמד הרכישה ובכפוף לתנאי השימוש הנ"ל. כיוון שהפעילויות ו/או השירותים הנרכשים באתר מסופקים על ידי ספקים חיצונים מחירם באתר אינו בהכרח ישקף את מחיר "השוק" ובאחריותו של המשתמש לבצע השוואת מחירים.
לחברה זכות להציע למשתמש מעת לעת ועל פי שיקול דעתה, באמצעות האתר או בכל דרך אחרת, קופונים ("קופונים") אשר יכולים להקנות הנחות מסוימות לרכישת הפעילויות ו/או השירותים, הקופון יכול לחול ביחס לרכישתו של כרטיס בודד או מספר כרטיסים ויכול להיות חד פעמי או לשימוש חוזר, הכול כפי שיצוין בתנאיו של אותו הקופון. אלא אם כן נאמר אחרת בתנאיו של אותו קופון, כל קופון נועד לשימוש, בין אם שימוש חלקי או שימוש מלא, בבת אחת. החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, יכולה לשנות את תנאיו של כל קופון או לבטלו, בין היתר (ומבלי לגרוע מכלליות האמור), גם לאחר שהקופון כבר הוצע וטרם נעשה בו שימוש, עד למועד השימוש באותו הקופון (למען הסר ספק, פעילויות ו/או השירותים שנרכשו תוך שימוש בקופונים עדיין יכולים להתבטל בכפוף להתניות ותנאי שימוש אלו.
על מנת להרשם ו/או על מנת לבצע רכישה באתר יתכן ועל המשתמש יהיה להזין את הפרטים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון וכתובת. במידה והמשתמש יבצע רכישות באתר יהיה עליו בנוסף להזין פרטי כרטיס אשראי. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים וכי כרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני והטלפון הינם אישיים ושלך. רכישה שבוצעה ללא פרטיו המלאים של המשתמש החברה תהיה רשאית לבטל את רכישתו. במקרה של סירוב כרטיס האשראי של המשתמש תבוטל הרכישה של הפעילויות ו/או השירותים אותם רצה לרכוש המשתמש. במידה והרכישה תאושר ישלח אישור בדבר פרטי הרכישה למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני אותו ציין.

אספקת ומימוש הפעילויות ו/או השירותים ואפשרויות הביטול

הפעילויות ו/או השירותים באתר יסופקו על ידי הספקים עמם עובדת החברה, אלו יבוצעו באחריותם הבלעדית ובהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו.

אישור הרכישה ו/או האסמכתאות היכולות אשר קשורות לאישור הרכישה הנם למימוש חד פעמי, אספקת הפעילויות ו/או השירותים תהיה על ידי הספקים בכפוף למימושם. ייתכן שבעת מימושם יידרש המשתמש להציג תעודה מזהה.
החברה והספקים לא יהיו אחראים לאובדן ו/או לגניבה ו/או לשכפול ו/או להדפסה ביתר של אישור הרכישה ו/או האסמכתאות.

המשתמש יכול להעביר את רכישותיו לצד שלישי בתנאי שתנאי משתמש אלו יחולו על הצד השלישי.
היה והחברה ו/או הספקים יבטלו פעילויות ו/או שירותים אשר נרכשו באתר על ידי המשתמש תשיב החברה למשתמש החזר מלא תמורת התשלום שהעביר בפועל במעמד הרכישה, אחריותה של החברה כלפי המשתמש לא תהיה גבוהה מהסכום שנגבה על ידי החברה בפועל מהמשתמש וסך האחריות והחבות הכוללת של החברה הנובעת או הקשורה לא תהיה גבוהה יותר מהסכום ששולם בפועל על ידי משתמש והמשתמש מוותר מראש על כל טענה, תביעה, חבות, פגיעה, נזק, דרישה, חבות, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר כלפי החברה.

תנאי הביטול לסיור על ידי המשתמש יהיו לפי תנאי הביטול בדף ההרשמה ו/או הרכישה לסיור באתר, ככל ולא צוינו תנאי הביטול והמשתמש ירצה לבטל את רכישתו שבוצעה באתר יחולו התנאים הבאים: ביטול עד 72 שעות לפני תחילת הפעילויות ו/או השירותים שרכש יוחזר סכום הרכישה שחויב במלואו בפועל בניכוי 5% סליקה, מתחת ל-72 שעות יחויב במלוא דמי הרכישה ששולמו באתר בפועל. על אף האמור ישנם מקרים של פעילויות ו/או השירותים בהם לא יהיה ניתן לבצע ביטול של הרכישה והמשתמש לא יהיה זכאי לכל החזר של סכום הרכישה.

היה ותהיה סתירה בין דמי הביטול באתר לבין חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן'), כוחו של חוק הגנת הצרכן יגבר באם זה יחול על המקרה הספציפי. 

החברה לא תטפל ולא תישא באחריות לכל תוצאה ונזק שינבעו מרכישות אשר ביצע המשתמש מחוץ לאתר אצל ספקים אשר עובדים עם החברה, במישרין או בעקיפין. 

לביטול רכישה שבוצעה באתר יש למלא את טופס בקשת ביטול עסקה לפחות 72 שעות לפני מועד הפעילות ו/או השירות בקישור: www.pickk.co/cancellation עם הפרטים המלאים ויחולו עליו התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו.

תשלום ואבטחת מידע באתר

האתר עובד באמצעות פלטפורמת WIX, לפלטפורמת WIX אבטחה בסטנדרטים הגבוהים ביותר (למידע נוסף על חברת WIX ניתן למצוא באתר חברת WIX). כמו כן סליקת האשראי באתר מאובטחת, מוגנת ומתבצעת ע"י חברת פאיימי (למידע נוסף על חברת פאיימי ניתן למצוא באתר חברת  פאיימי). בשימוש המשתמש בשירותי סליקת האשראי שבאתר המשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

על אף מאמציה של החברה לאבטח את האתר באמצעים מתקדמים, החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא במקרה של חשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המיחשוב של האתר והחברה ולמאגרי המידע שברשותה.

שינויים באתר

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע מהמשתמש את השימוש באתר; למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את הרשמת המשתמש לשירותים באתר או להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר וכיוצ"ב.

החברה תעשה זאת בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ובכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים למשתמשים באתר, לחברה או מי מטעמה וכיוצ"ב.

הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש ו/או בכפוף להסכמה של המשתמש לכך.

שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ואינה מתחייבת כי לא יהיו שיבושים ו/או לעורר אי-נוחות וכיו"ב.

למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע השינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הפסקת פעילות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך כדי או ללא כל הודעה למשתמש. החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר אם לא יעמוד באלו מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה וכיוצ"ב שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה אליה הוא מיועד. בכל מקרה בו יבוצע שימוש מסחרי ו/או הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה על ידי המשתמש ו/או על ידי צד ג' אשר קיבל את שם המשתמש והסיסמא האישיים מן המשתמש, מסכים המשתמש לפצות את החברה בפיצוי מוסכם בסך 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים) ללא צורך בהוכחת נזק.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינוי תנאי השימוש

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש הנ"ל, בלא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או קבלת הסכמת המשתמש. בכל עת יוכל המשתמש לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמודי האתר.

דין וסמכות שיפוט

על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת בין המשתמש לבין האתר ו/או החברה, תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל.

bottom of page