top of page

הסכם ותנאי הצטרפות מדריך

ברוך הבא ל- PICKK 

PICKK הוא אתר תיירות אשר מאפשר הזמנת סיורים מודרכים בערים מובילות בעולם, האתר פועל כפלטפורמה המתווכת בין לקוחות האתר לספקים, כגון: מדריכי סיור, ספקי טיסות, ספקי ביטוח, ספקי השכרת רכב, ספקי כרטיסי ספורט/הופעות וספקי פעילויות ושירותים אחרים (להלן: "הספקים")

האתר מאפשר ללקוחות האתר רכישת פעילויות ו/או שירותים של הספקים ישירות מהאתר, או מפנה לאתרים המופעלים על ידי הספקים באופן עצמאי לרכישת הפעילויות ו/או השירותים ישירות מהם.

מטרת ההסכם ותנאיו (להלן:"ההסכם") הינה להבהיר ולהסדיר את היחסים בין חברת פיק תיירות בע"מ שהינה הבעלים והמפעילה של האתר (להלן:"החברה") לבין מדריך הסיור (מדריך, סוכנות) אשר יעביר/ו את הסיורים בפועל אשר ישווקו ויפורסמו באמצעות האתר (להלן:"מדריך סיור"). 

בהצטרפותך כמדריך סיור הנך מאשר בזאת שקראת את ההסכם בעיון והנך מסכים באופן מלא לכל התנאים וכי תפעל לפי התנאים המפורטים בהסכם זה. 

כל האמור בהסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד. 

 

מדריך הסיור

כמדריך סיור, עליך לתכנן את מסלול הסיור, לקבוע את לוח הזמנים, לארגן את התחנות השונות ולהדריך את המשתתפים לאורך הסיור. תפקידך הוא להוביל את לקוחות החברה במהלך הסיור המודרך, עליך להכיר היטב את האזורים, האתרים ההיסטוריים, נקודות העניין, המסלולים והמידע הרלוונטי הקשור לסיור שאתה מוביל. עליך להסביר בצורה ברורה ומעניינת על המקומות שאתם מבקרים בהם. כמדריך הסיור, אתה אחראי על ניהול הקבוצה, שמירה על לוח הזמנים, התמצאות במסלול והקפדה על בטיחות המשתתפים. עליך ליצור אווירה נעימה ומשתפת, לענות על שאלות המשתתפים ולהתייחס לצרכים שלהם במהלך הסיור. לפעמים עשויות להתעורר בעיות כמו שינויי מזג אוויר, עיכובים או אתגרים לא צפויים אחרים. עליך להיות גמיש ולהגיב בצורה מקצועית לבעיות כאלה.כמדריך הסיור, אתה גם שגריר של החברה ועליך להפגין התנהגות מקצועית ואדיבות כלפי המשתתפים.

 

הצהרה והתחייבויותיו של מדריך הסיור 

 • מדריך הסיור מצהיר כי הוא בעל היכולת, הכישורים, המיומנות וכל האמצעים הדרושים למתן השירותים כהגדרתם בהסכם זה להלן.

 • מדריך הסיור מתחייב להקדיש את מיטב זמנו, כישוריו ומרצו לשם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, למלא אחר הוראות הסכם זה ולספק את השירותים לחברה וללקוחותיה במיומנות, בנאמנות, במסירות, בתום-לב, ברמה מקצועית ובאיכות גבוהה. הכול בהתאם להנחיות ונהלי החברה והמקובל בתחום מקצועו.

 • מדריך הסיור מודע לכך כי החברה רשאית לשנות / להוסיף / לחדד את תפקידי מדריך הסיור, את מחירי הסיור, את חלוקת התמורה מעת לעת על פי הצרכים המשתנים של החברה ובכפוף להסכמת מדריך הסיור.

 • מדריך הסיור מצהיר כי הוא דובר השפה העברית ברמת שפת אם ואין לו כל בעיה להעביר את הסיור בשפה העברית.

 • מדריך הסיור יהיה רשאי למכור את הסיור שלו גם באופן עצמאי, במידה ומדריך הסיור ימכור את הסיור באופן עצמאי, מתחייב מדריך הסיור כי מחיר הסיור אשר יפרסם באופן עצמאי במדיות השונות לא יהיה בעלות נמוכה ממחיר המכירה אשר מפורסם באתר החברה, כמו כן, ידוע למדריך הסיור כי כל ההתנהלות במכירותיו העצמאיות יהיו באחריותו בלבד. 

 • מדריך הסיור מצהיר ומתחייב כי לו ההכשרה וההסמכה המתאימה לתפקיד, הוא בעל תעודות מתאימות באם יש צורך ממוסדות מוכרים ומאושרים במדינה אשר בה הוא מדריך את הסיור ולצורך ביצוע תפקידו.

 • מדריך הסיור מתחייב כי אין בעברו שום עבר פלילי, לרבות תיקים פלילים, הרשעות ו/או שאין מתקיימת נגדו חקירה בנוגע לעברות פליליות מכל סוג שהוא.

 • מדריך הסיור מצהיר ומתחייב כי הינו מעל גיל 18, אין לו כל מגבלה חוקית, עסקית, חוזית או אחרת המונעת ממנו או העלולה למנוע ממנו לחתום על הסכם זה ו/או לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובשלמותן.

 • מדריך הסיור מתחייב כי השירותים יינתנו באופן אישי ובלעדי על ידיו וכי לא ימנה ו/או יעסיק בביצוע השירותים כל אדם או גוף אחר מלבדו, אלא בהסכמת החברה שתינתן בכתב ומראש.

 • מדריך הסיור מצהיר כי אין בהסכם זה כדי להעניק לו בלעדיות במתן השירותים ללקוחות החברה ו/או למי מטעמו וכי החברה רשאית להתקשר במהלך תוקפו של הסכם זה ו/או לאחריו עם כל גורם אחר או נוסף לקבלת שירותים כלשהם, לרבות השירותים נשוא הסכם זה.

 • היה ומדריך הסיור יצטרך לבטל את הסיור יהיה עליו לעשות זאת 72 שעות לפני שעת הסיור בפועל.

 • מדריך הסיור מצהיר ומתחייב כי כל מסמך שיפיץ בקרב לקוחות החברה יצא רק באישור החברה בכתב.

 • מדריך הסיור מאשר לחברה להציגו כחלק באתר החברה, לפרסם את פרטיו, תמונתו, כישוריו והכשרותיו באמצעי המדיה העומדים לרשות החברה.

 • ייתכן ומדריך הסיור יידרש מדי תקופה להגיע להדרכות זום של החברה אשר יקבעו מבעוד מועד, מדריך הסיור יוכל להעדר מהדרכות אלו באישור החברה.

 • מדריך הסיור מתחייב לשמור על שמה הטוב של החברה ולקוחותיה, כל גוף שבשליטה ישירה או עקיפה של החברה, מדריך הסיור מתחייב לא לעשות כל מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע בחברה ולקוחותיה במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה.

 • מדריך הסיור מסכים ומאשר, כי משאבי המידע של החברה, פיזי או אלקטרוני, לרבות כל הנתונים השמורים או מועברים באמצעות מערכות המידע האלקטרוניות של החברה, לרבות משאבים פיזיים או אלקטרונים אשר הועמדו לרשותו ומצויים בשליטתה הישירה של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה, ונועדו לשרת את עסקיה של החברה בלבד. היה והחברה תעניק למדריך הסיור גישה למערכות המחשוב של החברה מדריך הסיור ישתמש במערכות המחשוב ובחומר המסופק על ידי החברה רק לצורך טיפול בלקוחות החברה וענייני החברה.

 • מדריך הסיור מצהיר ומתחייב כי ידוע לו והוא מסכים כי החברה רשאית לבדוק משיקולים ענייניים, לצורך ניהול עסקיה ובהתאם לנהלי החברה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, כל נתון השמור או מועבר או מתקבל באמצעות מערכות הנתונים הממוחשבות או הפיזיות של החברה והוא מוותר בזה על כל טענה שהיא ביחס לנתונים שהוא שומר, מקבל או משגר באמצעות מערכות אלה.  

 • מדריך הסיור מצהיר כי ידוע לו כי החברה היא בעליה היחידים של הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר החברה למעט נושאים שהוחרגו והוסכמו בין הצדדים בהסכם זה.

 • ידוע למדריך הסיור כי החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה ובלי צורך בקבלת הסכמתו לכך לבצע העברה של הזכויות והחובות בקשר להסכם זה, כולן או חלקן לכל חברה וכן, לכל צד ג' אחר והכל כאמור, ובלבד שזכויות מדריך הסיור על פי הסכם זה לא תפגענה ובכפוף לכל דין.

 • מדריך הסיור מתחייב לפעול בשיתוף פעולה לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר להסכם זה כאמור, ובכלל זה לחתום על כל מסמך סביר שיידרש לעניין זה ולבצע כל פעולה שתידרש על ידי החברה, לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר להסכם זה, ובלבד שלא יידרש לשאת בהוצאות לצורך כך ולא תושת על מדריך הסיור כל אחריות ו/או חבות כספית אחרת שלא מוטלת עליו על פי הסכם זה.

 

תוכן הסיור שמועבר לחברה לפרסום על ידי מדריך הסיור

באחריות מדריך הסיור לוודא את הדיוק, הלגיטימיות והנכונות של כל התכנים והמידע שנמסר על ידו לפרסום הסיור באתר, לרבות פרטי הסיור, תמונות, שעות הסיור, תאריכים וכו'.(להלן: "התוכן")

החברה לא תהיה הבעלים של התוכן שיועבר על ידי מדריך הסיור אשר יפורסם באתר. עם זאת, מדריך הסיור מסכים שהחברה רשאית להשתמש בתוכן, ללא תשלום, למטרות פרסום הסיור באתר ובאמצעי המדיה השונים של החברה.

לכן, מדריך הסיור מתחייב ומצהיר שהתוכן שתעביר לחברה הנו תוכן מקורי, כלומר, תוכן שיצר בעצמו ו/או יש לו זכויות קנייניות על התוכן, כי השימוש בתוכן שלו אינם מנצלים ו/או מפרים את זכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות, ללא הגבלה, זכויות הפרטיות, הפרסום, זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים או זכויות קניין רוחני ותעשייתי אחרות במובן הרחב ביותר.

להסרת ספק, בכל מקרה של הפרת התחייבויותיו והצהרותיו דלעיל, ישא מדריך הסיור כלפי החברה באחריות הבלעדית להפרה ומדריך הסיור מתחייב לפצות ולשפות את החברה, עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שהוגשה נגדם בקשר עם הפרת ההוראות דלעיל.

 

מבלי לגרוע מהאמור, במקרה של הפרה אפשרית במונחים של דיני פרסום, פרטיות או תחרות, אם ניתן לייחס לתוכן המתפרסם ביחס לתמונות, לטקסטים או לכל משאב אחר שבו נעשה שימוש, מסכים מדריך הסיור שיהיה אחראי בלעדית לכל הפרה כאמור, ושבכל מקרה החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות  בקשר לכל הפרה ו/או הפרה אפשרית של דינים אלו.

על ידי רישום והצטרפות כמדריך סיור באתר, אתה מאשר שיש לך את הזכות והיכולת המשפטית לציית לתנאים וההגבלות הללו בסמכות השיפוט של המדינה בה את מקיים את הסיורים.

אחריות מדריך הסיור

בתור מדריך הסיור, אתה מבצע ומארגן בפועל את הסיור המיועד ללקוחות החברה, הסיור אותו הנך מקיים הוא על אחריותך בלבד. החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא עבור הסיור ואין לראות בחברה כמי שחבה באחריות כלשהי בגינו.

מדריך הסיור משחרר את החברה או מי מטעמה מכל אחריות לכל אובדן, פציעה או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או רכושו של לקוחות החברה אשר הזמינו סיור באתר והשתתפו בסיור שהודרך על ידי מדריך הסיור.

כל טענה, תביעה או דרישה מצידם בנושא סיור המשויך למדריך הסיור יופנו במישרין אל מדריך הסיור, שממנו קיבלו את השירות, ולמדריך הסיור לא תהיה בגינם כל תביעה או דרישה כלפי החברה.

על ידי רישום והצטרפות כמדריך סיור אתה מסכים במפורש שאתה אחראי לסיור בפועל, ארגון הסיור, בחירת המסלול, בטיחות משתתפי הסיור, כמו כן, את קבלתם ושיחרורם של משתתפי הסיור.

כמדריך הסיור, אתה מתחייב ומצהיר כי הנך מודע לכל ההתחייבויות שעלולות לנבוע מהסיור כולל, אך לא רק, הדברים הבאים: החובה לכבד את המסלולים המסומנים בהם ניתן לקיים סיורים, התקנות המקומיות שבהן מבוצע הסיור וכל התחייבות משפטית, מיסוית או פיסקלית אחרת, וכן להחזיק ולשמור את כל הרישיונות ו/או האישורים הדרושים הנדרשים על ידי החקיקה המקומית, האזורית או הלאומית בנושא תיירות.

 

תקופת ניסיון

תקופת הניסיון בין החברה עם מדריך הסיור תהיה כ-6 חודשים. תקופת זו עשויה להשתנות כמפורט בהמשך הסעיף ובכפוף להחלטת החברה. במסגרת תקופה זו החברה תבדוק כי מדריך הסיור עומד בסטנדרט אשר יקבע על ידי החברה וכי לקוחות החברה מרוצים מרמת הסיור, רמת הידע, החוויה והרושם הכללי מהסיור.

במידה והחברה תהיה שבעת רצון מתפקודו של מדריך הסיור לאחר תקופת הניסיון ימשיך את תפקידו כפי שסוכם בין הצדדים. במידה והחברה לא תהיה שבעת רצון מתפקודו של מדריך הסיור במהלך תקופת הניסיון יעמדו בפני החברה שתי אפשרויות: 1. קיום תקופת ניסיון נוספת ובסוף התקופה הנוספת תבוצע הערכה מחדש 2. ביטול הסכם זה מיידית והפסקת ההתקשרות בין הצדדים.

 

התמורה

החברה תמכור את סיורי מדריך הסיור ללקוחותיה באתר החברה, מחיר הסיור וחלוקת התמורה יסוכמו בין החברה ומדריך הסיור, ככל שלא סוכמה החלוקה בין הצדדים, היא תהיה: 20% לחברה ו-80% למדריך הסיור ממחיר הסיור המלא שיימכר בפועל באתר החברה.
החברה תגבה את חלקה בתמורה מלקוחות החברה במעמד ההרשמה והחיוב ייעשה באתר החברה.
מדריך הסיור יגבה את חלקו בתמורה,  במועד הסיור בפועל מלקוחות החברה אשר נרשמו וישתתפו בסיור והוא ורק הוא יהיה אחראי על גביית חלקו בתמורה.
למען הסר ספק, החברה אינה מחויבת לשלם למדריך הסיור בכל מקרה כל סכום ותמורה לרבות בהגעה או אי הגעה של לקוחות החברה, ומדריך הסיור מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה, והכל כמפורט בהסכם זה. 
במידה ומדריך הסיור או מי מטעמו יקבלו סכום כסף או טובת הנאה כלשהי מלקוחות החברה בהקשר של שירותו של מדריך הסיור, האחריות בגינם תהיה אך ורק על מדריך הסיור.
כל ההתנהלות הכספית והכלכלית בין לקוחות החברה לבין מדריך הסיור תהיה באחריותו הבלעדית של מדריך הסיור, ולחברה לא תהיה כל אחריות בנושא. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מדריך הסיור יהיה אחראי לתשלום כל המיסים וכל תשלום חובה אחר, אשר חל ו/או יחול בקשר למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו במסגרת הסכם זה. 
מדריך הסיור מצהיר כי התנהלותו ברשויות המס המקומיות תהיה כדין ועל פי החוק המקומי, כי תנאי ההסכם בהירים לו וכי הוא מכיר את כל הנתונים והדרישות ובחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע עבודתו, והוא מוותר בזאת על כל דרישה לתוספת תמורה ו/או שכר ולכל דרישה אחרת המבוססת על אי הכרתו של תנאי כלשהו של הסכם זה ו/או של נתון כלשהו בקשר לביצוע השירותים.

העדר יחסי עובד מעביד

היחסים בין החברה לבין מדריך הסיור הינם יחסי מזמין-נותן שירותים בלבד, ולפיכך אין ביניהם ולא יהיו ביניהם יחסי עובד-מעסיק מכל צורה שהיא ומדריך הסיור לא יהיה זכאי לכל זכות ו/או טובת הנאה הנובעים מיחסי עובד-מעסיק על פי דין, הסכמים קיבוציים, הסכמים אחרים, ו/או בכל דרך אחרת.

מוסכם ומוצהר בזה כי מדריך הסיור הינו קבלן עצמאי ואיננו עובד של החברה ובהתבסס על העובדה שלא יהיו לחברה בגין ביצוע התחייבויותיו של מדריך הסיור מכוח הסכם כל חובה כלשהי לתשלומים למדריך הסיור, לרבות תנאים סוציאליים כלשהם.

מדריך הסיור מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהן כדי לשנות את מעמדו כספק שירותים עצמאי כלפי החברה ואת העדר יחסי עובד - מעסיק בינו לבין החברה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב מדריך הסיור לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לחברה, ו/או מי מטעמה, עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על הטענה של מדריך הסיור כי בין החברה לבין מדריך הסיור שררו יחסי עובד-מעסיק, וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של החברה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

למעט השימוש בתוכן שהעביר מדריך הסיור לפרסום באתר, זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות הזכויות המוסריות, הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו, אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר שייכים לחברה. החברה היא הבעלים של סימניו המסחריים, הפטנטים והמדגמים של האתר בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, הדפים הכלולים באתר, המידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, דיוורים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים, תכנים ו/או כל חומר אחר הכלול בו. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהחברה.

 

סודיות, אי שידול וקניין רוחני

 • מדריך הסיור מתחייב לשמור על סודיות מלאה בכל הנוגע לחברה, לרבות מידע אודות לקוחותיה, לשמור על חיסיון לקוחות החברה ולהתנהג על הסכם זה.

 • מדריך הסיור מתחייב לשמור על סודיות מלאה בכל הנוגע למידע מקצועי, מידע עסקי ו/או מידע מסחרי, ולרבות בנוגע למידע אשר יגיע לידי מדריך הסיור במהלך הסכם זה.

 • מדריך הסיור מתחייב לשמור בסודיות ולא להעביר מידע בין במישרין ובין בעקיפין, בין במהלך הסכם זה ובין לאחר מכן, כל מידע הקשור לחברה, ללקוחותיה, לפעילותה, מוצריה, עסקיה, דרכי עבודתה, עובדיה לכל אדם ו/או גוף כלשהו. ידוע למדריך הסיור כי הסכם זה דורש מידה מיוחדת של אמון אישי.

 • מדריך הסיור מתחייב שלא לחשוף בפני אדם ו/או גוף כלשהו בכלל, ועובדים בחברה בפרט, את תנאי ההסכם או פרטים בנוגע לתמורה והתנאים האישיים אשר סוכמו עמו בהסכם זה, וידוע לו כי בכך תלוי המשך ההסכם.

 • חובת הסודיות האמורה מוטלת על מדריך הסיור ללא הגבלת זמן, הן בתקופת קיום ההסכם בין הצדדים, והן לאחר סיומו של הסכם זה, תהא הסיבה לסיומו אשר תהא.

 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מדריך הסיור מתחייב לא לשדל מי מעובדי החברה לעבור לעבוד בגוף מתחרה לעסקי החברה, ללא הגבלת זמן.

 • מדריך הסיור לא יעביר לצד ג' ולא ישתמש באופן אישי בכל מידע שיגיע לידיו תוך כדי הסכם השירות עם החברה ולאחריו, לרבות אך לא רק, שיטות עבודה, מידע בנוגע ללקוחותיה, אנשי קשר, מידע אישי וכל חומר אליו נחשף מדריך הסיור במסגרת הסכם זה, אלא לצרכי החברה ולקידום מטרותיה. ככל ומדריך הסיור ירצה לעשות שימוש במידע לצרכים אחרים ואישיים יהיה על מדריך הסיור להודיע על כך מראש ובכתב לחברה, ולבקש אישורה לעשות כן.

 • מדריך הסיור מצהיר כי ידוע לו כי החברה הינה הבעלים של כל הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני בגין כל ענין, מסמך, חומר, נתון או כל פרט אחר בנוגע לחברה ו/או לתוכניותיה, לרבות אך לא רק, שיטות עבודה, הליכי בקרת איכות, מידע אישי ו/או נתונים הקשורים ללקוחותם, מידע פיננסי, עסקי, שיטות טיפול, אבחונים, ספקים, נתונים מסחריים, עסקיים, תפעוליים, ניהוליים, שיווקיים, כספיים, כלכליים, הנחות, דוחות כספיים, מדיניות מחירים, מחירונים, שיטות תמחור, דרכי ושיטות ניהול, רשימות ספקים, רשימות לקוחותם, שותפים עסקיים, תוכניות, מפרטים, שרטוטים, תרשימים, דגמים, תיאורים, ו/או מידע אחר הקשור בפעילותה העסקית, המסחרית, הכלכלית והשיווקית של החברה, ו/או ביחס להליכים, ציוד, תכנון ו/או תוכניות עבודה, נהלים, נוסחאות, שיטות, וכן כל מידע אחר אשר הינו מעצם טיבם שייכים לחברה.

 • כל המצאה, חידוש, פיתוח, שם החברה, שם מסחרי, מוניטין, מידע עסקי, שיטות טיפול ושיטות עבודה וכיוב', אליהם יתוודע מדריך הסיור ו/ או היה לו חלק בהם והגיע עקב ההסכם עם החברה יהיו שייכים לחברה, ומדריך הסיור מוותר על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

תקופת ההסכם וסיום התקשרות

 • הסכם זה יהיה בתוקף ממועד חתימתו ועד לביטולו על ידי מי מהצדדים כאמור בסעיף זה (להלן: "תקופת ההסכם"). כל צד יהא רשאי, על פי שיקול דעתו, בכל עת, להביא הסכם זה לידי סיום, באמצעות הודעה בכתב לצד השני שלושים (30) יום מראש. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מהאפשרות לשנות את תנאי הסכם זה מעת לעת, בהסכמת שני הצדדים בכתב.

 • על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית לסיים הסכם זה לאלתר וללא הודעה מוקדמת או תשלום תמורה בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) מדריך הסיור הפר הפרה מהוראות הסכם זה; (2) מדריך הסיור הפר את חובת האמון או הנאמנות כלפי החברה ו/או למי מטעמה; (3) מדריך הסיור התרשל בביצוע תפקידו על פי הסכם זה באופן שגרם נזק לחברה ולקוחותיה ו/או למי מטעמה או היה עלול לגרום נזק לחברה ולקוחותיה ו/או למי מטעמה; (4) נסיבות בהן לו היה מדריך הסיור מתקשר עם החברה במעמד של עובד והחברה הייתה רשאית לפטרו בהתאם להוראות הדין ללא פיצויי פיטורים, מלאים או חלקיים.

 • לא יאוחר מ-3 ימים לאחר סיום שת"פ הפעולה במסגרת הסכם יחזיר מדריך הסיור לחברה כל רכושה השייך לחברה, לרבות גישה למסמכים, מידע וכל חומר אחר שהגיע למדריך הסיור ו/או הוכן על ידה בהקשר עם הסכם זה, והכל במצב תקין, כפי שהתקבל על ידו ולא יותיר בידיו שום העתק, היה והמידע הנו דיגיטלי וכבר מצוי במערכות החברה אבל נמצא גם אצל מדריך הסיור אזי ימחק מדריך הסיור את החומר הדיגיטלי מכל מחשב/שירות ענ"ן אשר לא שייכים לחברה.

 • מדריך הסיור יפסיק לעשות כל שימוש בשמה של החברה, במותג ובחומרים שניתנו למדריך הסיור.

 • מדריך הסיור מתחייב להתנתק מכל החשבונות הדיגיטליים, לרבות תיבת דואר, גישה למערכות החברה אשר סופקו לו על ידי החברה ולא להיכנס אליהם לאחר סיום הסכם זה.

 

ייחודיות הסכם זה

מדריך הסיור מצהיר כי ידוע לו כי התקשרותו בהסכם זה מחייבת מידה מיוחדת של אמון אישי בין הצדדים. זאת לאור העובדה כי מדריך הסיור נתפס כגורם המייצג של החברה.

אשר על כן, מדריך הסיור מצהיר ומתחייב לפעול במקצועיות, רגישות, תבונה, זהירות ושיקול דעת סבירים בלקוחות החברה ובכל נושא אחר הקשור לפעילות החברה ולשמור על שמה הטוב של החברה.

בהתאם, מדריך הסיור מתחייב להודיע במהירות האפשרית ועד לסיומו של אותו היום על כל תקרית ו/או פנייה מצד כל גורם רלבנטי אשר מחייבת את ידיעת החברה והתייחסותה המיידית, ו/או עלולה לפגוע בשמו הטוב ו/ או לחשוף את מדריך הסיור והחברה להתנהגות לא הולמת.

שונות

 • החל מתחילת הסכם זה, כל תנאי שת"פ הם כמוגדר בהסכם זה ובו בלבד ולא יחולו על מדריך הסיור תנאי הסכם אחר מסוג כלשהו, לרבות לא הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או צו הרחבה או מנהג או נוהג כלשהם.

 • הסכם זה הנו אישי ולא ניתן להעברה, המידע הינו סודי ולא ניתן להעברה לצד שלישי.

 • זכויות הצדדים ו/או התחייבויותיהם על-פי הסכם זה, אינן ניתנות להמחאה, הסבה, שעבוד ו/או העברה כלשהי, ללא הסכמה מוקדמת ובכתב של הצדדים.

 • כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ובחתימת הצדדים. הסכם זה מבטא את ההסכם המלא שבין הצדדים וכל הסדרים, מצגים, מכתבים או הבנות שהיו קודם לחתימת הסכם זה, ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש בהסכם זה, יהיו חסרי תוקף.

 • שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיו על-פי הסכם זה או על-פי  כל דין, או כוויתור או הסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

 • כל צד יישא בהוצאותיו, לרבות בשכר טרחת יועציו המשפטיים, לצורך חתימה על הסכם זה.

 • כל הודעה של מי מהצדדים תשלח אל הנמען בדואר/מסרון אלקטרוני להסכם זה  ותיחשב כאילו הגיעה לצד הנמען ביום מסירתה.

 • על הסכם זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בקשר לכל עניין הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר.

 

מדריך הסיור מאשר כי קרא מסמך זה, התייעץ לגביו, הבין את תוכנו ומביע את הסכמתו לאמור בו.

bottom of page